contacte

Responsable acadèmic del Màster en Comunicació i Estudis Culturals:
Dra. Mita Casacuberta
coord.mcomucultural@udg.edu

Universitat de Girona

972 418 713
ST. DOMÈNEC
Plaça Ferrater Mora, 1
17004 – GIRONA
Despatx: 5.23